Home / ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศการชึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบนริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ขอเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จากวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 (บ่าย) เป็น วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  …

Read More »