Home / ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งคนสวน จำนวน 7 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงานงานประกันสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 2 อัตรา …

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเภสัชกรและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) จำนวน 2 อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเภสัชกรและนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ] ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 แะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกรและตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในรอบที่2 ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไปและตำแหน่งพนักงานซักฟอก

รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]

Read More »