แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ปี 2564 (EB 14)


:: บันทึกข้อความลงนามประกาศปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 64 ดาวน์โหลด
:: แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ/การยืมพัสดุประเภทคงรูปและสิ้นเปลือง ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด