Home / ภาพกิจกรรม (page 2)

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Big cleaning day ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยใจ”

           เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมทำกิจกรรม Big cleaning day ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี …

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับการประเมิน “ศูนย์ราชการสะดวก” นำทีมโดยนายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเพื่อให้โรงพยาบาลเป็นต้นแบบและมีมาตรฐานในการบริการให้กับประชาชน โดยมี นพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้นำเสนอและมี นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก พร้อมหัวหน้างานให้การต้อนรับและร่วมลงตรวจรับการเยี่ยมหน้างานในหน่วยบริการด้วย

Read More »

โครงการหน่วยงานต้นแบบด้านสุขภาพ Happy Body Sungaikolok Hospital 2018 ก้าว…ไปด้วยกัน & The Firm

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ก้าว…ไปด้วยกัน” ภายใต้โครงการ ประกวดหน่วยงานต้นแบบด้านสุขภาพและโครงการ The Firm6 (ลดพุง ลดโรค) โดยมี รพ.เกษมสันต์ วนวนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มปฐมภูมิ กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง …

Read More »

กิจกรรม รวมใจ Big Cleaning Day รับวันสงกรานต์

          วันที่ 14 มีนาคม 2561 โรพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรม “รวมใจ Big Cleaning Day รับวันสงกรานต์” โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมเป็ฯเกียรติ …

Read More »

โรพยาบาลสุไหงโก-ลก รับการเยี่ยมสำรวจและถอดบทเรียน GREEN&CLEAN Hospital

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นพ.พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พญ.จันทรา นราตรีกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริการสุขภาพ พร้อมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับ ทีมเยี่ยมพัฒนาและถอดบทเรียน การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital …

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ดูปลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้แนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นายแพทย์พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์เกษมสันต์ วนวนากร รองผู้อำนวยการกลุ่มปฐมภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อสม. กแงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดูแลสุขภาพ พร้อมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ร ชุมชนริมคลองแม่น้ำสุไหงโก-ลก …

Read More »

นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นำทีมเจ้าหน้าที่ เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อพยพ โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นำทีมเจ้าหน้าที่ งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา งานรักษาพยาบาลชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพ และงานจิตเวช เยี่ยมและประเมินความต้องการด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพจิต ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมอบยารักษาโรคสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อพยพ โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดมหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560

เมื่อวันที่2 มิถุนายน 2560 เวลา08.30น.-16.00น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก  เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรมวิชาการประจำปีงบประมาณ2560 ” คุณภาพที่งดงาม  ผลิบาน   ด้วยหัวใจ ”   โดยมี พญ.จันทรา นราตรีคูณ  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพ้ฒนาบริการระบบคุณภาพเป็นประธานกล่าวรายงาน …

Read More »

ผอ.เลี้ยงขอบคุณ “พลังชาวรพ.สุไหงโก-ลก”

เมื่อวันที่9 พ.ค.2560 เวลา11.30น. นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก  พร้อมรองผอ.ทุกกลุ่มภารกิจ ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่รพ.ทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาในการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด เสมอมาตลอดในงบประมาณ2559 เช่น ระดับประเทศ *รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2559 (นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก) *รางวัล …

Read More »

รพ.สุไหงโก-ลก รับการตรวจเยี่ยมจาก กรมแพทย์แผนไทยฯ

เมื่อวันที่5พฤษภาคม 2560 เวลา09.00-12.00น.นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อรับฟังปัญหาและระบบบริการของงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดนราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในงานแพทย์แผนไทยของรพ.สุไหงโก-ลกโดยมี นพ.สถาพร สินเจริญกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.สุไหงโก-ลก …

Read More »