Home / ภาพกิจกรรม (page 4)

ภาพกิจกรรม

มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ Fun RUn ปี58 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

      เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดทำกิจกกรมส่งเสริมสุข เดิน-วิ่ง funrun ปี2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเป็นต้นแบบด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ คปสอ.ม.สุไหงโก-ลก เพื่อนำรายได้ไปใช้ประโยชน์กับบุคคลด้อยโอกาสในสังคม [ดูรูปภาพอื่นๆ] …

Read More »

โครงการ IT LOVE YOU โดยศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดทำโครงการ IT LOVE YOU เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับผู้รับบริการ เกี่ยวกับบระเบียบปฏิบัติในการใช้งานสาสนเทศสำหรับผู้ปฏิบัติ และการประกันเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen …

Read More »

คณะกรรมการสมาคมเวชสารสนเทศ(TMI) ตรวจเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้รับการการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองระบบสารสนเทศ ในโครงการร่วมพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ โดยคณะอาจารย์จากสมาคมเวชสารแห่งประเทศไทย โดยมีทีมคณะกรรมการ IM ของโรงพยาบาล ซึ่งมีนพ. พรประสิทธิ์ จันทระ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นประธาน ในการดำเนินงาน ภายใต้การสนับสนุนของ นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล …

Read More »

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของโรงพยาบาล โดยมี ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุติด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมพรุประกาย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen …

Read More »

การอบรมโครงการพัฒนาทักษะฟื้นฟูความรู้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะฟื้นฟูความรู้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล โดยมีท่านอาจารย์สาธิต นฤภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก Sure thing you’ve seen the articles saying …

Read More »

กิจกรรมการซ้อมแผนรับผู้ป่วยต้องสงสัย”ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS)”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ทางโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับเทศบาลสุไหงโก-ลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จำลองเหตการณ์เพื่อทำการซ้อมแผนรับผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS)” เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS) ที่กำลังเป็นข่าวในสถานการณ์โรคในปัจจุบัน [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing …

Read More »

กิจกรรมการซ้อมแผนรับผู้ป่วยต้องสงสัย"ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS)"

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ทางโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับเทศบาลสุไหงโก-ลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จำลองเหตการณ์เพื่อทำการซ้อมแผนรับผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS)” เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS) ที่กำลังเป็นข่าวในสถานการณ์โรคในปัจจุบัน [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing …

Read More »

โครงการประกวดผลงานคุณภาพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยกลุ่มงานศูนย์คุณภาพ จัดโครงการประกวดผลงานคุณภาพ ทั้งประกวดผลงาน CQI ผลงงานนวัตกรรม ผลงงานวิจัย R2R และเรื่องเล่า ณ ห้องประชุมพรุประกาย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve …

Read More »

โครงการอบรมความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มีการอบรม เรื่องความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศในโรงพยาบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้ง เจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาล จัดขึ้น ณ ห้องประชุม พรุประกาย โดยมีวัตถุประสงค์เเละมุ่งเน้นให้มีการ ตระหนักและปฏิบัติตาม นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้วางไว้ [ดูรูปภาพอื่นๆ] …

Read More »