ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563


            ตามประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันวันที่ 19 -25 ธันวาคม 2562 

      ในการนี้ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ดังนี้

  1. ขยายเวลาสมัครสอบคัดเลือกไปจนถึง วันที่ 3 มกราคม 2563
  2. เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ จากวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นวันที่ 7 มกราคม 2563

จึงประกาศมาให้มราบโดยทั่วไป

รายละเอียดการขยายเวลารับสมัคร : [ รายละเอียด… ]

รายละเอียดการรับสมัคร : [ รายละเอียด… ]