ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานเปล


       ตามประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา นั้น
       บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยมีรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ดังนี้
       ตำแหน่งพนักงานเปล
       1. นายนิรันดร์ ปะจู
ทั้งนี้ขอให้ผู้รับการคัดเลือกได้ ทราบดังนี้
      1.บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกได้ตำแหน่งเดียวกันนีน้อีก และหากมีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
      2.หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครคัดเลือกได้รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามกำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นได้รับการคัดเลือกจึงไม่มีสิทธิ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
      3.ให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกได้ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 6 มิถันายน 262 เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,552 บาท หากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ดาวน์โหลดเอกสาร  [ Download … ]