วิธีดำเนินการมาตรฐาน และแบบฟอร์ม IRB


วิธีดำเนินการมาตรฐาน Standard Operating Procedures (SOP)
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
  :: File [WORD] ดาวน์โหลด
แบบเสนอเพื่อรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัย
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
  :: File [WORD] ดาวน์โหลด
แบบแจ้งผลการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
  :: File [WORD] ดาวน์โหลด
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยเอกสารข้อมูลคำอธิบายสาหรับผู้เข้าร่วมการวิจัยและใบยินยอม
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
  :: File [WORD] ดาวน์โหลด
เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครโครงการวิจัย
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
  :: File [WORD] ดาวน์โหลด
เอกสารแสดงความยินยอม โดยได้รับการบอกกล่าว
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
  :: File [WORD] ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
  :: File [WORD] ดาวน์โหลด