Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

              ด้วย กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 11 …

Read More »

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2562 [22/10/2562]

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) : [ Download… ] 1.1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ 30 กันยายน 2562 (PDF) : [ Download… ] 1.1.2 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2562 …

Read More »

ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (โครงการ)

ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 (โครงการ) :: บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด :: รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด

Read More »