Home / ภาพกิจกรรม (page 4)

ภาพกิจกรรม

รพ.สุไหงโก-ลกร่วมกับสสจ.นราธิวาสและมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้(2 เมษายน 2558)โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์ แก้วตาเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จำนวนผู้ป่วย 100ตา โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นผู้กล่าวรายงาน รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวขอบคุณ การจัดโครงการในครั้งนี้โดยเน้นการจัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการทางตาคือการค้นหาผู้ป่วยต้อกระจกชนิดตาบอดในเชิงรุก เพื่อลดภาวะตาบอดจาก ต้อกระจก ชนิดตาบอดลง และตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการของเครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ 12 สาขาจักษุวิทยา ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ได้ให้บริการในการคัดกรองต้อกระจก จำนวน 153 ราย และได้รับบริการผ่าตัดจำนวน 63 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน /ทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ /ทีมพยาบาลผ่าตัดตาโรงพยาบาลหาดใหญ่/ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การสนับสนุนที่นอนปิกนิก เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 100ชุด …

Read More »

Running Team for health Sungaikolok Hospital 2015

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดมหกรรม Running Team for health โดยมีเจ้าหน้าในโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแข่งขันวิ่งรอบโรงพยาบาล [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB …

Read More »

มหกรรม Sport Day… Sport Night Sungaikolok Hospital 2015

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรม Sport Day Sport Night โดยมีการเเข่งขันกีฬาสี ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตและกาย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมีกำลังใจใจพร้อมในการทำงานด้านสุขภาพต่อไป [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about soundness may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications …

Read More »

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจชาวสาธารณสุขโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเยี่ยมให้กำลังใจชาวสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกและได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประจำตำบลในเครือข่ายโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อเป็นกำลังให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการทำงาน [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable heartiness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th …

Read More »

ชาวโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมทำโครงการจิตอาสา (CSR) บริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอสุไหงโกลก

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมทำโครงการจิตอาสา (CSR) เพื่อร่วมบริจาคเเละให้บริการตรวจรักษาโรคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ณ โรงเรียนเทศบาล 1,3 และ 4 [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications …

Read More »

ชาวโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก…ร่วมทำพิธีถวายพระพรสดุดีมหาราชา

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ชาวโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๘๗ พรรษา) ณ บริิเวณ อาคารด้านหน้าโรงพยาบาลสไหงโก-ลก Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no …

Read More »

โครงการส่งเสริมสุขภาพตาเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

สภาวะตาบอดของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕0 พบว่าประชากรไทยมีความชุกของตาบอดร้อยละ 0.๕๙ และสายตาเลือนรางร้อยละ ๑.๕๗ สาเหตุตาบอดและสายตาเลือนรางที่พบมากที่สุดคือ ต้อกระจก สาเหตุสายตาพิการมากที่สุดคือ มีความผิดปกติของสายตาและไม่มีแว่นตาใส่ โรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประชากรในประเทศไทยได้แก่ โรคต้อกระจก, โรคต้อหิน ,โรคจอประสาทตา, โรคตาบอดในเด็กและโรคจอประสาทตาผิดปรกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด รวมทั้งโรคกระจกตา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นความสำคัญปัญหาดังกล่าว และได้กำหนดจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุวิทยาขึ้นในการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของระบบบริการทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา ส่งเสริม ป้องกันโรค รวมถึงการส่งต่อและการประเมินผลการกำกับติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคตาทั้งระบบเพื่อลดอัตราตาบอดในประเทศไทยให้ต่ำกว่า 0.๕0% โดยใช้ แนวทางการแพทย์ทางเลือกเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในระบบสาธารณสุข นอกเหนือไปจากการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู ซึ่งจะช่วยลดปัญหาตาบอด สายตาเลือนรางและสายตาพิการลงได้ โดยใช้ศาสตร์การแพทย์ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในการดูแลตาด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือก สามารถปฏิบัติตนได้ถูกวิธีในการการดูแลตาส่งผลให้มีสุขภาพดวงตาที่สมบูรณ์ และเป็นทางเลือกของบุคคลากรของการรักษาและป้องกันโรคนอกเหนือจากศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวยังเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช อีกด้วย อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์รักษ์ดวงตาวิถีธรรมชาติในการสนับสนุนวิทยากร …

Read More »

ประเมิน TMI ครั้งที่ 1 จากสมาคมเวชสารสนเทศไทย

วันที่ 24 ตุลาคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีโอกาส ได้รับการได้รับการปรึกษากิจกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อการรับรองระบบสารสนเทศ ในโครงการร่วมพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ โดยคณะอาจารย์จากสมาคมเวชสารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับคำแนะนำจากการใช้แบบประเมินตนเอง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม จากนั้น นำมาพัฒนาตามแนวทางของมาตรฐานที่กำหนด โดยทีมคณะกรรมการ IM ของโรงพยาบาล ซึ่งนพ. พรประสิทธิ์ จันทระ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นประธาน ในการดำเนินงาน ภายใต้การสนับสนุนของ นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งได้ทำ MOU ไปแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมุ่งหมายสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย การจัดการทรัพยากรตลอดจนเปนเครื่องมือในการใช้บริหารจัดการ ดังนั้นจำเปนต้องมีการตรวจสอบ ควบคุมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สมาคมเวชสารสนเทศแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าดังกล่าวในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลภายใต้ความร่วมมือของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) การเข้าเยียมครั้งนี้ นำคณะฯ โดย นพ. ชุษณะ มะกรสาร(นายกสมาคมเวชสารสนเทศแห่งประเทศไทย) ผศ. ดร วรรษา เปาอินทร์ (เลขาธิการ สมาคมฯ) ดร. มะลิวัลย์ …

Read More »

พิธีเปิด…ศูนย์เพื่อนใจวัยTeen ที่ลานเอนกประสงค์สนามกีฬามหาราช

พิธีเปิด…ศูนย์เพื่อนใจวัยTeen ที่ลานเอนกประสงค์สนามกีฬามหาราช นที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยนายกเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธี Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable heartiness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th WEB is no longer a problem …

Read More »

งาน “วันล้างมือโลก” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

งาน “วันล้างมือโลก” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โดยคณะกรรมการ IC วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก(Global hand washing day) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนทั่วโลกเห็นความสำคัญของการล้างมือ Sure thing you’ve seen the articles saying that not getting enough care about health may enhance your risk of innumerable soundness woes. With the market flooded with variant web-sites selling sundry medications, buying medications from th …

Read More »