Home / ภาพกิจกรรม (page 4)

ภาพกิจกรรม

การอบรมโครงการพัฒนาทักษะฟื้นฟูความรู้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะฟื้นฟูความรู้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล โดยมีท่านอาจารย์สาธิต นฤภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก Sure thing you’ve seen the articles saying …

Read More »

กิจกรรมการซ้อมแผนรับผู้ป่วยต้องสงสัย"ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS)"

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ทางโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับเทศบาลสุไหงโก-ลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จำลองเหตการณ์เพื่อทำการซ้อมแผนรับผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS)” เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS) ที่กำลังเป็นข่าวในสถานการณ์โรคในปัจจุบัน [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing …

Read More »

กิจกรรมการซ้อมแผนรับผู้ป่วยต้องสงสัย”ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS)”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ทางโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมกับเทศบาลสุไหงโก-ลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จำลองเหตการณ์เพื่อทำการซ้อมแผนรับผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ “ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS)” เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS) ที่กำลังเป็นข่าวในสถานการณ์โรคในปัจจุบัน [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing …

Read More »

โครงการประกวดผลงานคุณภาพ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยกลุ่มงานศูนย์คุณภาพ จัดโครงการประกวดผลงานคุณภาพ ทั้งประกวดผลงาน CQI ผลงงานนวัตกรรม ผลงงานวิจัย R2R และเรื่องเล่า ณ ห้องประชุมพรุประกาย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve …

Read More »

โครงการอบรมความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มีการอบรม เรื่องความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศในโรงพยาบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้ง เจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาล จัดขึ้น ณ ห้องประชุม พรุประกาย โดยมีวัตถุประสงค์เเละมุ่งเน้นให้มีการ ตระหนักและปฏิบัติตาม นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้วางไว้ [ดูรูปภาพอื่นๆ] …

Read More »

รพ.สุไหงโก-ลก จัดโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นหนึ่ง(ESB)

วันที่ 21-22 เมษายน 2558 ฝ่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นหนึ่ง (ESB) โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นแรกวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยมีนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดพิธี มีนายแพทย์ชัยวัฒน์ …

Read More »

รพ.สุไหงโก-ลก จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ(โรงพยาบาลคุณธรรม) โดยมีนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดพิธี มีนายแพทย์พรประสิทธิ จันทระ รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ …

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรม ประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ51พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยมีนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดพิธี มีนางสาววัฏฐิกา สัตยาทิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งจัดขื้นเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ผู้รับบริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในสถานพยาบาลแห่งนี้ …

Read More »

รพ.สุไหงโก-ลกร่วมกับสสจ.นราธิวาสและมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้(2 เมษายน 2558)โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์ แก้วตาเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จำนวนผู้ป่วย 100ตา โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายแพทย์ศุภชัย …

Read More »

Running Team for health Sungaikolok Hospital 2015

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดมหกรรม Running Team for health โดยมีเจ้าหน้าในโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแข่งขันวิ่งรอบโรงพยาบาล [ดูรูปภาพอื่นๆ] Sure thing you’ve seen the articles saying …

Read More »