การอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (MOIT21)


:: 1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด
:: 1.2โครงการ ดาวน์โหลด
:: 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ดาวน์โหลด
:: 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
:: 4.รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง การการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ดาวน์โหลด
:: 5.ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด
:: 6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด