Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 11)

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

:: สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 2561 KPI ดาวน์โหลด :: สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 2561 งบประมาณ ดาวน์โหลด :: สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 2561 ดาวน์โหลด :: บันทึกข้อความ ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผนแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย   :: File [PDF] ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   :: File [PDF] ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   :: File [PDF] ดาวน์โหลด

Read More »

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560)

:: กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด :: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

Read More »