รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2564 (EB18)


:: บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ64 และ แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 64 ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด