แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณะรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564


:: บันทึกข้อความขออนุมัติแผน ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด