ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งนายช่างเทคนิค


ราบละเอียดเพิ่ม [ รายละเอียด … ]