ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญกรพิเศษ ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขนราธิวาส


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1: [รายละเอียด… ]

                          2: [รายละเอียด… ]