ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]