โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา


ด้วย โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา นั้น
หากมีข้าราชการที่ประสงค์จะขอย้าย/ขอโอนไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นใบขอย้าย/ขอโอน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

:: เอกสารประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มขอย้าย ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มขอโอน ดาวน์โหลด