MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)


:: บันทึกข้อความแจ้งประกาศมาตรการในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 2566 ดาวน์โหลด
:: มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ดาวน์โหลด
:: หนังสือแจ้งเวียนประกาศและมาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด