ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ปฏิบัติงานกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก)


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]