ประกาศเผยแพร่แผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบค่าเสื่อม)


:: รายงานแผนงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด