รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1


:: บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ ดาวน์โหลด
:: รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด