ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ


           โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือใช้งานนาน เป็นพัสดุที่หมดความจาเป็น หมดประสิทธิภาพและคุณภาพการใช้งาน ถ้าหากใช้ต่อไปทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐอีกต่อไป

:: การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด