ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำกัด


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านข้อสอบปรนัยและอัตนัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562

ลำดับที่1 นางสาวฮายาตี มามะ เลขที่สอบ 01
ลำดับที่2 นายมูฮัมหมัดนัสรู เจ๊ะเล๊ะ เลขที่สอบ 07
ลำดับที่3 นางสาวฐิติกุล บรรจงธุรการ เลขที่สอบ 15