ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 6 รายการ


:: หลังคาเอนกประสงค์คลุมลานจอดรถยนต์  [ รายละเอียด …]

:: เคร่ืองควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด  [ รายละเอียด …]

:: เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง  [ รายละเอียด …]

:: เคร่ืองติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง  [ รายละเอียด …]

:: เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก  [ รายละเอียด …]

:: เคร่ืองช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย  [ รายละเอียด …]