เอกสารแนวทางปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปราบปรามการทุจริต


คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี พ.ศ. 2561
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติแผนและเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2561
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2561 เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบหรามทุจริต
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด