Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 14)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการบริจาค เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ 55 ปี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ท่านสามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง ช่องทางที่ 1. บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุไหงโก-ลก   ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (ผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์) เลขที่บัญชี 914-0-76352-8 หรือร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ วัดประชุมธารา ตำบลสุไหงปาดี …

Read More »

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับรางวัลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ จากกรมสนับสนุน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายให้นางสาวศุภลักษณ์ รัตนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางกุลวดี สวนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะกรรมการงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) เข้ารับโล่ห์รางวัลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ ประจำปี2560 จาก พญ.ประนอม คำเที่ยง …

Read More »

แนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน

คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียน ปีงบประมาณ 2557   :: File [PDF] ดาวน์โหลด บันทึกข้อความเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติการประเมินสุขภาพเด็กวัยเรียนในการเฝ้าระวังปัญหา IQ และ EQ ในวัยเรียน   :: File [PDF] ดาวน์โหลด บันทึกข้อความ …

Read More »

เอกสารแนวทางปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปราบปรามการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี พ.ศ. 2561   :: File [PDF] ดาวน์โหลด บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล   :: File [PDF] ดาวน์โหลด บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติแผนและเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2561 …

Read More »

รายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการและการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561

รายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการและการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 ดาวน์โหลดไฟล์ (PDF) : [ Download… ]

Read More »

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

บันทึกข้อความ เรื่องขอรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์การจัดซื้อจัดจ้าง   :: File [PDF] ดาวน์โหลด บันทึกข้อความ เรื่องขออนุญาตนำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เผยแพร่ในเว็บของโรงพยาบาล   :: File [PDF] ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   :: File [PDF] ดาวน์โหลด

Read More »