การวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (MOIT4)


:: บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ฯ ดาวน์โหลด
:: ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
:: คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ดาวน์โหลด
:: หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
:: หนังสือจัดสรรงบประมาณ-เงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
:: ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด
:: แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด
:: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
:: แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปี 2566 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่งบค่าเสื่อม ดาวน์โหลด
:: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะแผนเงินบำรุง ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด