ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานซักฟอก


-: ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ [ รายละเอียด … ]

-: ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ รายละเอียด … ]

-: ตำแหน่งพนักงานซักฟอก [ รายละเอียด … ]