แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560(MOIT4)


:: บันทึกข้อความแจ้งเวียน ดาวน์โหลด
:: ประกาศสำนักปลัดฯว่าด้วยแนวทางการตรวจสอบ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด