มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (MOIT 1)


:: บันทึกข้อความ/รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปี 2566 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รายงานผลฯ ปี 66) ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความลงนามมในคำสั่งฯ ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
:: กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (แนวทางฯ) ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความ/รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ปี 2564 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความ/รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ปี 2565 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (รายงานผลการกำกับติดตามฯ) ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (รายงานกำกับติดตามปี 65) ดาวน์โหลด