ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]