โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ร่วมโครงการ “ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น”


          วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 นพ.อิททร์  จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมประกาศเตจตนารมณ์จต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งทำสัญลักษณ์การไม่ทุจริต set zero รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก