โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้บริการตรวจสุขภาพ ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์


        วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ได้มอบให้ พญ.นูร์ฟาติน หะยียูโซ๊ะ แพทย์หญิงชำนาญการพิเศษ งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา ศูนย์สุขภาพชุมชน กลุ่มปฐมภูมิ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้บริการตรวจสุขภาพผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพและส่งต่อเข้าสู่คลีนิก *ในรายที่ผลการตรวจผิดปกติ ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 94 ราย ณ ห้องตรวจสุขภาพเชิงรุก อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก