กิจกรรม Sport night 2019 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


          วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นพ.อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการสุไหงโก-ลก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Sport Night 2019 ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในกิจกรรมมีการมอบประกาศนียบัตรยกย่องบุคลากรสาธารณสุขต้นแบบตามค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH ประจำปี 2561 ดังนี้
M “Mastery (เป็นนายตัวเอง) : นำพัฒนาตนเอง”
นางพนิดา วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยงานจิตรเวช
O “Originally (เร่งสร้างสิ่งใหม่) : พาเรียนรู้ “
นางสาวกิรณา อรุณแสงสด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยงานผู้ป่วยนอก
P “People Centered Approach (ใส่ใจประชาชน) : ดูผู้ป่วย
นางอัญชลี บุตรพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
H “Humility (ถ่อมตน อ่อนน้อม) : ช่วยกันทำ
นายสันติกร พรหมพลู นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หน่วยงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
หน่วยงานต้นแบบตามอัตลักษณ์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ประจำปี2561
1.ตรงต่อเวลา ได้แก่ หน่วยงานกายภาพบำบัด
2.มีความรับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
3.มีน้ำใจ ได้แก่ หน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพและงานแผนพัฒนาบุคลากร
ได้มอบรางวัลชนะเลิศให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก “สุไหงโก-ลก ร่วมใจ ประหยัดพลังงาน ใส่ใจพลังงาน ”
และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโลโก้การอนุรักษ์พลังงานโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
โดยงานมีกิจกรรมการแสดงของแต่ละกลุ่มภารกิจรวมถึงองค์กรแพทย์ ณ อาคารรื่นอรุณ