ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ และ รายการปรับปรุง จำนวน 4 รายการและเผยแพร่งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก


:: ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ และ รายการปรับปรุง จำนวน 4 รายการ  รายละเอียด]

:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก  รายละเอียด]