แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 2561 แผนปฏิบัติการ(โครงการ 2561) แผนงบลงทุน เงินนอกงบประมาณ ปี 2561 แผนงบค่าเสื่อมหน่วยบริการ 80% ปี 2561 และ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี


สรุปแผนงบลงทุน-เงินนอกงบประมาณ 2561-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
สรุปแผนงบลงทุน-เงินนอกงบประมาณ 2561-ครุภัณฑ์สำนักงาน
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
สรุปแผนปฏิบัติการตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1-5 ปี 2561.4-โครงการ
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
สรุปแผนงบลงทุน-เงินนอกงบประมาณ 2561-ครุภัณฑ์การแพทย์
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินประกันสังคม ประจำปี2561
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปี2561
  :: ปรับปรุงซ่อมแซม ดาวน์โหลด
  :: ผ้าและเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลด
แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแผนการรายงานแผนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี2561 [ประเภทครุภัณฑ์]
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแผนการบริหารค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี2561 [รายการสิ่งก่อสร้าง]
  :: File [PDF] ดาวน์โหลด