ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มจิตเวช)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [รายละเอียด… ]