ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)