ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกรและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]