ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]