ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไปและตำแหน่งพนักงานซักฟอก


รายละเอียดเพิ่มเติม : [ รายละเอียด … ]