MOIT13 การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564


:: แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) ที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาล ดาวน์โหลด
:: หลักเกณฑ์การพิจารณายาเข้าในบัญชียาของโรงพยาบาล ดาวน์โหลด
:: คำสั่งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ดาวน์โหลด
:: รายงานการประชุมคณะะกรรมการ PTC ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ฯ ดาวน์โหลด
:: รายงานการประเมินฯ ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด