ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์


รายละเอียดเพิ่มเติม  [ รายละเอียด … ]