MOIT12 มาตรการการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ ปีงบประมาณ 2566


:: บันทึกข้อความลงนามในประกาศมาตรการฯและแจ้งเวียนมาตรการ ปี 2566 ดาวน์โหลด
:: ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ปี 2566 ดาวน์โหลด
:: มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ดาวน์โหลด
:: มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ จนท. ในสังกัด สป. ปี 2566 ดาวน์โหลด
:: มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ปี 2566 ดาวน์โหลด
:: มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ปี 2566 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดาวน์โหลด
:: รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด