MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน ปีงบประมาณ 2566


:: บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ดาวน์โหลด
:: ประกาศแจ้งเวียนหน่วยงาน ดาวน์โหลด
:: เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ฯ ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
:: เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
:: เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
:: กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ฯและรูปภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด