การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับว้อนประจำปี 2565 ของหน่วยงาน (MOIT18)


:: หนังสือเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 65 ดาวน์โหลด
:: รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 65 ดาวน์โหลด
:: รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 65 ดาวน์โหลด
:: บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 65 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด