รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2565 (MOIT20)


:: รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร การให้ หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด