หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร (MOIT 7)


:: หนังสือเวียนประกาศมาตรการการมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด
:: หนังสือแจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มภารกิจรับทราบ ดาวน์โหลด
:: ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด