สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564


ด้วยโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย จึงขอสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

:: สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด
:: แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด