ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม),นักวิชาการสาธารณสุข(ปฏิบัติงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม),นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล),ผู้ช่วยเภสัชกร,พนักงานเปล


รายละเอียดเพิ่มเติม [ รายละเอียด …]